ОБЩИ УСЛОВИЯ
и правила за ползване на Уебсайта и Онлайн съдържанието на Фондация Музейко

С настоящите Общи условия се регламентират правните отношения между Фондация Музейко и неограничен кръг потребители – ползватели на Уебсайта www.mymuzeiko.bg и неговите функционалности, вкл. Онлайн съдържанието и Ресурсите за учители.

Моля, прочетете внимателно тези условия и ако не сте съгласни с тях прекратете използването на Уебсайта и Онлайн съдържанието му! В случай че продължите да използвате сайта и неговите функционалности ще се счита, че сте запознат с Условията за ползване, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

Тези Условия трябва да се четат заедно с нашите („Политики“) – Политика за защита и поверителност на личните данни и Политика за използване на автоматични технологии за събиране на данни („Бисквитки“).

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ

Фондация Музейко, ЕИК 176663537 е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в РЮЛНЦ съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Мальовица“ № 6.

Фондацията се ангажира да работи за подобряване качеството на образованието в България като подкрепя общностите, които работят в тази сфера и особено българските учители;

Някои от основните цели на Фондацията са да създаде условия за подобряване благосъстоянието на децата, чрез възраждане на любопитството и интереса им към образователния процес, както и да ги вдъхнови за знание като възбуди интереса им към света, науката и изкуството, чрез самостоятелно насочвана сложна игра.

Материалите, създавани от екипа на фондация Музейко и достъпни за свободно сваляне от всички регистрирани учители, ще подпомагат преподавателите като им предоставят ресурси за проектна работа на учениците, разработени презентации по определени теми и препоръки за материали, които могат да използват.

В тези Условия препратките към „вие“ или „вашите“ са препратки към вас независимо дали сте регистриран потребител (учител) или използвате сайта без регистрация.

Настоящите Общи условия и правила за ползване („Общи условия“) се прилагат при предоставяне и използване на информацията, услугите и материалите („Онлайн съдържание“) чрез уебсайта www.mymuzeiko.bg („Уебсайт“), включително посещаването и разглеждането на уебсайта като „посетител“ и/или регистрирането в Онлайн платформата за учители MyMuzeiko като „обучаем“.

MyMuzeiko представлява функционалност на Уебсайта и предлага онлайн съдържание, статии и разработени интерактивни уроци, предназначени за преподаватели („Ресурси“). Достъпът до тези ресурси става след регистрация и е предназначен за учители.

II. АВТОРСКИ ПРАВА

Фондация Музейко е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера, вкл. правата на интелектуална собственост.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Условията за приемливо използване са, както следва:

- Уебсайта, Онлайн съдържанието и Ресурсите за учители могат да бъдат използване само за законни цели;

- Не се допуска промяна или модифицирате никоя част от Уебсайта или Онлайн Съдържанието и Ресурсите за учители;

- Вие се съгласявате да не деактивирате или по друг начин да пречите на каквито и да е функции, свързани със сигурността на Уебсайта или на функции, които (i) предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържание или (ii) налагат ограничения върху използването на уебсайта или достъпа до онлайн съдържание и Ресурси за учители;

- Вие се съгласявате да използвате Уебсайта и да осъществявате достъп до Онлайн съдържанието и Ресурсите за учители по начин, който не нарушава правата на трети страни;

- Имате право да ползвате, копирате и възпроизвеждате материали от Уебсайта, Онлайн съдържанието и Ресурсите за учители за целите, описани в настоящите Условия;

- Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта или Онлайн съдържанието и Ресурсите за учителите по какъвто и да е начин, предназначен да повреди, деактивира, претовари или наруши всеки сървър на MyMuzeiko;

Формата и естеството на уебсайта и онлайн съдържанието и Ресурси за учителите могат да се променят без предварително уведомление и съществува възможност да спрем (за постоянно или временно) предоставянето на Уебсайта, Онлайн съдържанието и Ресурсите за учителите по наша преценка, без предварително уведомление.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ MyMuzeiko

MyMuzeiko представлява функционалност на Уебсайта и предлага онлайн съдържание, статии и разработени интерактивни уроци, предназначени за преподаватели („Ресурси“). Достъпът до тези ресурси става след регистрация и е предназначен за учители.

Предоставяйки достъп до Ресурсите, Фондация Музейко действа в качеството си на лицензодател – носител на права върху на незащитени знания (ноу-хау), притежаващ знания и опит за създаване на научно съдържание, предназначено за деца в училищна възраст, както и за интерактивно оформяне на ресурси за учители – интердисциплинарни уроци по различни теми, залегнали в учебната програма на училищата в България.

Ползването и заявяването на Ресурсите за учители може да става само чрез регистрация в интернет платформата www.mymuzeiko.bg. При регистрацията си, потребителите са длъжни да попълнят личните си данни, качеството в което ще ползват ресурсите, както и електронен адрес за контакт. Допустима е регистрация и чрез предварително създадени профили във Фейскбук.

Приемането на настоящите Общи условия от страна на потребителите става чрез използването на сайта от различни категории потребители. Някои от функционалностите на сайта са предназначени за учители и са достъпни само след регистрация в Платформата.

Всеки Ползвател може да преглежда уебсайта, но за да получи достъп до пълните му функционалности и за да имат достъп до Ресурсите за учители, трябва да се регистрира с личен акаунт, като предостави име, имейл адрес и парола. Вие се съгласявате, че няма да разгласявате или споделяте достъп или информация за достъп до вашия акаунт;

Вие се задължавате да поддържате актуална цялата предоставена информация във връзка с Вашия акаунт.

Регистрация чрез „Вход с Фейсбук“

Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в MyMuzeiko и чрез профила си в социалната мрежа Facebook/Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на Профил чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят се съгласява всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя да се изпратят директно и автоматично от профила му във Facebook/Фейсбук към Фондация „Музейко“.

За да се регистрира чрез „Вход с Фейсбук“, Потребителят следва да избере виртуалния бутон „Вход с Фейсбук“, достъпен в реално време (on-line) на Интернет страницат, и да попълни своя електронен пощенски адрес и парола, с които достъпва своя профил във Facebook/Фейсбук (www.facebook.com).

Регистрацията чрез „Вход с Фейсбук“ не е услуга, предоставяна от Фондация „Музейко“, и не се регулира от и не се подчинява на тези Условия за ползване, доколкото изрично не е посочено друго в същите. При регистрация чрез „Вход с Фейсбук“ Потребителят следва да спазва условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited.

V. Заключителни разпоредби

Фондация Музейко има право да събира и съхранява информация за потребителите си, вкл. при тяхната регистрация в по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Пълните условия са описани в Политиката за защита и поверителност на личните данни – Приложение № 1, неразделна част от тези Общи условия;

Потребителите имат право да ползват услугите на уебсайта при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги и законодателството на Република България.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон или имейл.

Фондация Музейко в качеството си на Уебсайт администратор отчита, че е неин дълг да проявява грижа към всички деца, включително и като ги защитава срещу посегателства, с оглед на което стриктно спазва националното и международно законодателство, свързано със защитата правата на децата.

Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайт или част от него.

Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.

Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация.

Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

В случай че възникне спор, страните се задължават да положат разумни усилия за разрешаването му чрез преговори на принципа на взаимното уважение. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град София.

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия или искате да се свържете с нас по някаква причина, моля използвайте следния имейл адрес – muzeiko@muzeiko.bg.


© 2024, All Rights Reserved
Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки

Страницата е разработена в рамките на проект „Наука в кутийка“ с финансовата подкрепа на програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.